Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông (Media Consulting and Training Center - MCTC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn phù hợp với năng lực của Trường đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông và của xã hội. Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, đề cương môn học, giáo trình giảng dạy của các lớp đào tạo nghề ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn phù hợp với nhu cầu thực tiễn phát triển của ngành phát thanh - truyền thông và của xã hội;

2. Tư vấn xây dựng chương trình, trang thiết bị cho các đài, trạm phát thanh - truyền hình, các công ty truyền thông, các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực báo chí, truyền thông, phát thanh - truyền hình.

3. Xây dựng mối quan hệ với hệ thống phát thanh - truyền hình Việt Nam và các tổ chức, cá nhân để kịp thời nắm bắt nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, truyền thông và của xã hội;

4. Thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Trung tâm;

5. Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm để thực hiện chương trình đào tạo nghề và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn tại trường và ở các địa phương.