Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024 và các năm trở về sau


Áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020 và các năm trở về sau

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo năm 2020


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Áp dụng cho khóa đào tạo cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2019


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Áp dụng cho khóa đào tạo cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2018


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Chương trình đào tạo ban hành năm 2017 (áp dụng cho khóa đào tạo cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2017)


 

Chương trình đào tạo ban hành năm 2016 (áp dụng cho khóa đào tạo cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2016):

  • Ngành Báo chí đa phương tiện
  • Ngành Báo chí phát thanh truyền hình
  • Ngành Truyền thông & Quan hệ công chúng
  • Ngành Công nghệ phát thanh truyền hình
  • Ngành tin học truyền thông đa phương tiện

 


 

Chương trình đào tạo ban hành năm 2008:

- Báo chí (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2008, 2009, 2010)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2008, 2009, 2010, 2011)

- Tin học ứng dụng (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2008, 2009, 2010, 2011)

Chương trình đào tạo ban hành năm 2011: (hiệu chỉnh chương trình năm 2008)

- Báo chí (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2011 và 2012)

Chương trình đào tạo ban hành năm 2012: (hiệu chỉnh chương trình năm 2008)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2012)

- Tin học ứng dụng (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2012)

Chương trình đào tạo ban hành năm 2013 (đào tạo theo học chế tín chỉ):

- Báo chí (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2013)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2013)

- Tin học ứng dụng (áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2013)

Chương trình đào tạo ban hành năm 2014 (đào tạo theo học chế tín chỉ):

- Báo chí (áp dụng kể từ khóa tuyển sinh năm 2014)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (áp dụng kể từ khóa tuyển sinh năm 2014)

- Tin học ứng dụng (áp dụng kể từ khóa tuyển sinh năm 2014)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TCCN

- Chuyển đổi từ Chương trình Công nghệ Phát thanh - Truyền hình sang chuyên ngành Báo chí Phát thanh - Truyền hình

- Chuyển đổi từ Chương trình TCCN Phóng viên - Biên tập sang Chuyên ngành Báo chí Phát thanh - Truyền hình

- Chuyển đổi từ Chương trình TCCN Công nghệ Phát thanh - Truyền hình sang Cao đẳng  chuyên ngành Công nghệ Phát thanh - Truyền hình


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TCCN

Chương trình đào tạo ban hành năm 2010, 2012 và 2013 (áp dụng cho các lớp tuyển sinh năm 2010, 2012, 2013):

- Phóng viên biên tập

- Kỹ thuật phát thanh truyền hình

- Công nghệ phát thanh truyền hình

Chương trình đào tạo ban hành năm 2014 (áp dụng kể từ khóa tuyển sinh năm 2014):

- Phóng viên biên tập

- Công nghệ phát thanh truyền hình